panelonasnase_sluzbycennikkontaktbok
Cenník
SPRACOVANIA EKONOMICKEJ AGENDY PRE PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO (JÚ) A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (PÚ)
POČET
DOKLADOV
ZA MESIAC
JEDNODUCHÉ
ÚČTOVNÍCTVO
NEPLATCA DPH
PODVOJNÉ
ÚČTOVNÍCTVO
NEPLATCA DPH
JEDNODUCHÉ
ÚČTOVNÍCTVO
PLATCA DPH
PODVOJNÉ
ÚČTOVNÍCTVO
PLATCA
DPH
MIMORIADNE
NÁROČNÉ PÚ NEPLATCA DPH

(a.s.,š.p., konsolidácia, audit,
náročné reporty...)
MIMORIADNE
NÁROČNÉ
PÚ PLATCA DPH

(a.s.,š.p.,
konsolidácia,
audit, náročné reporty...)
0 - 20 30,-€ 40,-€ 38,-€ 50,-€ 75,-€ 80,-€
21 - 40 57,-€ 76,-€ 71,-€ 95,-€ 143,-€ 152,-€
41 - 60 81,-€ 108,-€ 101,-€ 135,-€ 203,-€ 216,-€
61 - 80 102,-€ 136,-€ 128,-€ 170,-€ 255,-€ 272,-€
81 - 100 120,-€ 160,-€ 150,-€ 200,-€ 300,-€ 320,-€
101 - 130 146,-€ 195,-€ 183,-€ 244,-€ 366,-€ 390,-€
131 - 160 168,-€ 224,-€ 210,-€ 280,-€ 420,-€ 448,-€
161 - 200 195,-€ 260,-€ 244,-€ 325,-€ 488,-€ 520,-€
201 - 250 225,-€ 300,-€ 281,-€ 375,-€ 563,-€ 600,-€
251 - 300 248,-€ 330,-€ 310,-€ 413,-€ 619,-€ 660,-€
301 - 400 300,-€ 400,-€ 375,-€ 500,-€ 750,-€ 800,-€
401 -  ∞ 
za každých
načatých 50

dokladov +
+ 38,-€ + 50,-€ + 47,-€ + 63,-€ + 94,-€ + 100,-€
Cenník
ostatných služieb poskytovaných na žiadosť odberateľa a pre nezmluvných klientov
Spracovanie mzdovej agendy pre 1 zamestnanca mesačne

Služba zahŕňa:
- vyhotovenie pracovnej zmluvy resp. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- spracovanie mesačnej mzdy
- prihlásenie a odhlásenie do poisťovní
- vystavenie a odovzdanie potvrdení pri PN, OČR, materskej dovolenke a pod.
- vyhotovenie zápočtu rokov a príslušných potvrdení pri ukončení prac. pomeru
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ, spracovanie výkazov pre DÚ
- ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie - spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia

*** od 100 zamestnancov individuálne zľavy ***
10,- €/1 zam.
/mesiac
Spracovanie a odovzdanie výkazov pre Sociálnu poisťovňu a príslušné zdravotné poisťovne
1,70,-Eur
za 1 výkaz
Spracovanie podkladov pre leasingové spoločnosti, alebo k žiadostiam o úvery,
spracovanie podnikateľských zámerov

(zmluvný klienti hradia len 50% z uvedenej hodinovej sadzby)

50,-Eur/hod.
Spracovanie výkazov na účely štatistického zisťovania
5,-Eur za 1 výkaz
Konzultácie, daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo pre nezmluvných klientov
(pre zmluvných klientov je táto služba  zdarma)
30,-Eur/hod.
Jednorazové spracovanie daňového priznanie pre nezmluvného klienta FO bez účtovania
príjmy z prenájmu, predaj nehnuteľných vecí, výnosy z predaja cenných papierov, z použitia a poskytnutia práv z duševného vlastníctva, tlmočníci a iné jednorazové príjmy (prípadne aj v kombinácii s príjmami zo závislej činnosti – pracovný pomer)
100,-Eur
Jednorazové spracovanie daňového priznanie pre nezmluvného klienta FO s účtovaním – paušálne výdavky
účtujú a evidujú sa len príjmy a uhradené náklady na zdravotné a sociálne poistenie
150,-Eur
Jednorazové spracovanie podvojného účtovníctva pre nezmluvného klienta
cena je pre maximálny počet 50 položiek v účtovnom denníku, vrátane spracovania účtovnej závierky, daňového priznania, súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, príprava podkladov na uloženie do zbierky listín OR
200,-Eur
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre nezmluvného klienta
(zmluvní klienti majú túto službu zdarma – SZČO, zamestnanci , konatelia, spoločníci)
20,-Eur
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vrátane registrácie na DÚ
(cena je bez kolkov a poplatkov za overenie a pod.)
150,-Eur
Realizovanie zmien v obchodnom registri pre spoločnosti
(cena je bez kolkov a poplatkov za overenie a pod.)
50,-Eur

VYSVETLIVKY K CENNÍKOM:

  • 1) Čo je 1 účtovný doklad?

• 1 vydaná faktúra vrátane jej úhrady bez ohľadu na počet riadkov v účtovnom denníku
• 1 prijatá faktúra vrátane jej úhrady bez ohľadu na počet riadkov v účtovnom denníku
• 1 doklad z registračnej pokladnici (nie potvrdzujúci úhradu faktúry), resp. doklad z pošty alebo paragón, výberový lístok – dotácia pokladne, vkladový lístok – vklad na účet, doklad o prevzatí mzdy v hotovosti a pod. (bez ohľadu na počet riadkov, na ktorých sa jednotlivý doklad účtuje)
• každý riadok z bankového výpisu, ktorý sa netýka úhrady faktúr (platby kartou, vklad z účtu, výber z účtu, splátka leasingu, úhrad miezd a odvodov, splátky úverov a ich úrokov, prijaté úroky, daň z úrokov, poplatky banke, platby daní a pod.
• 1 interný doklad – zápočty faktúr, zaúčtovanie odpisov, rozdelenie zisku, úhrada straty, zúčtovanie nákladov budúcich období, uzávierkové operácie a pod.

2) Ceny uvedené v cenníkoch sú bez DPH.
Naša spoločnosť pozostáva z dvoch sesterských spoločnosti – jedna je pre neplatcov DPH – pre týchto je cena v cenníku konečnou cenou. Druhá spoločnosť je platca DPH a k cenám v cenníku je pripočítaná platná sadzba DPH.

3) Firma nespracováva záznamy o premávke motorového vozidla a nevedie evidenciu skladových zásob.

4) Styk s bankou pre klientov nezabezpečujeme, po dohode môžeme klientovi pripraviť príkazy na úhradu, ktoré doručí do svojho peňažného ústavu. Cena za túto službu sa dohodne individuálne podľa rozsahu poskytovanej služby.

5) Na základe pokynov klienta naša spoločnosť zabezpečí vystavovanie odberateľských faktúr. Cena za túto službu sa dohodne individuálne podľa rozsahu poskytovanej služby.

6) V prípade záujmu zabezpečíme zastupovanie klienta našimi zamestnancami na základe a v rozsahu splnomocnenia v styku so štátnymi orgánmi ako aj zastupovanie v daňovom a správnom konaní. Zmluvným klientom túto službu poskytujeme zdarma. Nezmluvným klientom túto službu neposkytujeme.

7) Zmluvní klienti majú záruku na nami poskytované služby aj po skončení zmluvy na neobmedzený čas.

8) Ceny v cenníkoch sú platné od 1.1.2011